LAM PT09-01

 

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER

 

SEMESTER : 1                                                                                Tahun: 2011

 

Pensyarah :    Puan Zuraidah A.Majid

  Cik Tan Chooi Heong

                                     Puan Halimatun Md Yusof

                                     En Awab Said

                                     Dr Rajagopal a/l Punnusamy

                                     En Baskaran Kannan

                                     Puan Normadiah Mohamad Yusof

                                     En Syed Johangir Ali bin Ilhan Mohaideen

                                     Puan Aminawati Zahara bt Mohamad

                                    Azizi Ahmad

 

Jabatan :        Pendidikan

 

Subjek :Ilmu Pendidikan (PN2051 R N)

 

Kumpulan :          KPLI ( R )

 

 

Minggu/Tarikh

 

Topik/Kandungan

 

Kemahiran

Jam Interaksi/

Minggu

 

 

Minggu 1

 

 

 

Pendaftaran dan Minggu Orientasi

 

 

 

Minggu 2

 

 

 

1. Konsep Psikologi dan Psikologi

 

1.1 Konsep Psikologi dan Kepentingannya

 

1.2 Konsep Pendidikan

 

1.3 Konsep Psikologi Pendidikan dan Kepentingannya

 

 

 

2. Fitrah Manusia

 

2.1 Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-Kanak (dari bayi ke remaja)

 

Konsep dan prinsip pertumbuhan dan perkembangan

 

Faktor mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan:

Warisan

Persekitaran

 

Peringkat pertumbuhan dan perkembangan (dari aspek fizikal, kognitif dan moral) berdasarkan teori:

 

Jean Piaget

Arnold Gessel

Robert Havighurst

Erik Erikson

Lawrence Kohlberg

 

Cara Guru membantu murid mencapai perkembangan optima

 

 

Penerangan konsep dan kepentingan

 

                                 i.            Psikologi

                                ii.            Pendidikan

                              iii.            Psikologi Pendidikan

 

Pengetahuan berkaitan psikologi pendidikan terutama membuat pemerhatian, jangkaan dan kawalan tingkahlaku murid

 

 

 

 

 

Memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak

 

Menerangkan prinsip dan faktor mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak sehingga remaja

 

Membincangkan ciri-ciri utama peringkat perkembangan yang disarankan oleh teori berkaitan

 

7 jam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Potensi Kendiri

 

Kecerdasan Pelbagai (MI)

 

Konsep dan Jenis Kecerdasan Pelbagai

 

Cara guru mengaplikasikan Kecerdasan Pelbagai dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran

 

Kecerdasan Emosi(EQ)

 

Konsep Kecerdasan Emosi Teori Daniel Goleman

 

Cara guru membantu murid membina dan mengurus kecerdasan emosi

 

2.3    Motivasi

 

Konsep dan Jenis Motivasi

 

Faktor mempengaruhi motivasi

Heirarki Keperluan Maslow

 

Teori Pengukuhan Skinner

 

Kesan Motivasi Keatas Murid:

Kerisauan

Perubahan Sikap

Pengawalan Diri

Terpelajar

Keyakinan

Persekitaran Murid

 

Cara guru meningkatkan motivasi murid:

 

Persekitaran Tempat Belajar

Pembelajaran Koperatif dan Koloboratif

Pengukuhan Positif dan Negatif

 

Implikasi motivasi terhadap pengajaran dan pembelajaran

 

 

 

 

Menerangkan konsep dan cirri-ciri kecerdasan pelbagai (Daniel Goleman)

 

Mengenalpasti cara-cara seorang guru boleh membantu membentuk dan mengurus kebolehan murid melalui pengunaan kecerdasan pelbagai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menerangkan konsep dan jenis motivasi

 

Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi

 

Membincangkan faktor-faktor yang dapat membentuk tahap motivasi

 

Membuat jangkaan terhadap tingkahlaku murid berdasarkan tahap motivasi

 

 

 

 

 

 

Menyenaraikan cara dan kaedah seorang guru boleh memotivasikan murid bagi menghadapi situasi yang pelbagai

 

 

 

 

 

5 jam

 

 

Minggu 4

 

 

 

 

 

 

2.4 Perbezaan Individu

 

Konsep dan Jenis Perbezaan Individu (Fizikal, Kognitif, Emosi dan Rohani):

 

Murid Berisiko

Murid Pelbagai Kebolehan

Murid Budaya Berlainan

Murid Berlainan Kelas Sosial

Perbezaan Sosialisasi

Perbezaan Lokasi:

Bandar dan Luar Bandar

Kesan Perbezaan Indiivdu

Implikasi Terhadap Guru

 

  

3. Pembangunan Personaliti dan Konsep Kendiri

 

3.1 Personaliti

 

Konsep dan Kelasifikasi Personaliti

 

Peranan guru dalam membentuk personaliti positif murid

 

Personaliti murid

 

Faktor Mempengaruhi personality menurut:

 

Al-Ghazali: Jiwa, Minda, Nafsu

 

Freud: Id, Ego, Superego

 

3.2 Konsep Kendiri

 

Definisi dan Jenis Konsep Kendiri

 

Cara Guru membantu membentu Konsep Kendiri Positif

 

3.3 Mekanisma Helah bela Diri Positif dan Negatif

 

 

 

 

Membandingkan perbezaan individu melalui pemerhatian

 

Menghubungkaitkan perbezaan indiviidu kepada proses pengajaran dan pembelajaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebolehan membuat gambaran dan anggapan terhadap murid dan memberi maklumbalas berdasarkan personality yang ditonjolkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghubungkaitkan tingkahlaku murid dengan mekanisma helah bela diri

 

Mengenalpasti cara membantu murid membentuk konsep kendiri yang positif

 

 

7 jam

 

 

Minggu 5

 

 

4. Pemikiran dan Gaya Pembelajaran (4 jam)

 

4.1 Pemikiran

 

Konsep Pemikiran

 

Jenis Pemikiran : Lateral, Menegak,

Kritikal, Kreatif, Deduktif, Induktif

  

  

Cara Membina Kemahiran Berfikir

 

 

 

 

 

  

4.2    Gaya Pembelajaran

 

Definisi dan Jenis Gaya Pembelajaran

 

Model Dunn and Dunn

 

Impilkasi Terhadap proses pengajaran dan pembelajaran

 

 

5. Bimbingan dalam Pendidikan

 

5.1 Pengenalan Kepada Bimbingan

 

Konsep, Prinsip dan Tujuan Bimbingan

 

Kaedah Bimbingan

 

Membentuk dan perkembangan

Pengawalan Pendidikan Pemulihan Krisis

 

Jenis Bimbingan: Individu dan Kumpulan

 

 

 

 

 

 

 

Memahami konsep dan definisi jenis pemikiran

 

Memahirkan jenis pemikiran melalui aktiviti simulasi

 

 

 

 Menghubungkaitkan Kemahiran Berfikir secara kreatif/kritikal (Split Brain Theory oleh Roger Sperry)

 

Mengenalpasti cara murid boleh membentuk dan menerokai kemahiran berfikir murid

 

 

  

 

Mengenalpasti kehendak gaya murid

 

Menyenaraikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan gaya pembelajaran murid

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyediakan definisi operasi untuk konsep, kaedah dan jenis bimbimbingan

 

Merancang dan menjalankan aktiviti bimbingan d sekolah

 

 

7 jam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu 6

 

 

5.2 Peranan Guru terhadap Bimbingan dan Kaunseling

 

5.3 Komunikasi Interpersonal

 

Konsep Kemahiran Komunikasi Interpersonal

- Membina Hubungan

- Memberi Perhatian

- Mendengar Secara Aktif

- Mengunakan Bahasa yang Sesuai

- Memahami gerak-geri

- Memberi maklumbalas yang sesuai

Halangan Komunikasi

- Fizikal

- Secara Psikologi

- Persekitaran Sosial

 

Implikasi Pengunaan Kemahiran Komunikasi dalam membina hubungan Interpersonal yang berkesan

 

 

 

 

 

 

 

Menyediakan analogi mengenai halangan dan hadangan kepada komunikasi

 

 

 

 

 

 

 

Mengunakan kemahiran komunikasi berkesan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 jam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu 7

 

PEDAGOGI

 

6. Pengurusan Bilik Darjah

 

6.1 Konsep Pengurusan Bilik Darjah

 

6.2 Faktor mempengaruhi pengurusan bilik darjah yang berkesan

 

Fikizal

- Pelan Susun-Atur

- Fungsi Pelan Susun-Atur

 

Sosial

- Peraturan dan Arahan Bilik Darjah

- Sosiometri

- Hubungan Emosil

- Kempimpinan Guru

 

6.3      Amalan Di Bilik Darjah

 

- Konsep Amalan

- Jenis Amalan

- Amalan Bilik Darjah (bukan

akademik)

-    Amalan Pentadbiran

-    Amalan Pergerakan Murid

- Amalan Tugasan Pengurusan

- Amalan Pembelajaran

 

 

 

 6.4      Disiplin Bilik Darjah

 

- Konsep

- Penyebab Masalah Disiplin

- Cara mengawal masalah disiplin

- Amaran Membina

- Menghukum dan Bertindak

- Menghalang Salah Tingkahlaku

- Mengurus Disiplin Tanpa Stress

- Strategi Mendisiplin Yang Sesuai

 

6.5 Interaksi dan Komunikasi dalam Bilik Darjah

 

6.5.1 Interaksi Bilik Darjah

 

6.5.2 Jenis Interaksi dan

Signifikannya

 

6.5.3 Cara membina interaksi yang

efektif

 

 

 

6.5.4 Komunikasi Bilik Darjah

 

- Jenis Komunikasi

- Model Komunikasi

- Halangan dan Hadangan pembentukan komunikasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyediakan persekitaran bilik darjah yang kondusif bagi mempromosikan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif

 

Mengenalpasti aspek-aspek pengurusan bilik darjah

 

 

 

 

 

Merekod inventori murid, kedatangan, profil akademik, rekod kesihatan dan disiplin

 

Mengurus amalan bilik darjah bagi mempromosikan disiplin kendiri

 

Menerangkan dan menyediakan amalan bilik darjah yang mempromosikan pengajaran dan pembelajaran

 

 

 

 

 

Mengenalpasti penyebab berlakunya masalah disiplin didalam bilik darjah

 

Mengamalkan prosedur yang sesuai bagi mengalakkan disiplin di bilik darjah

 

 

 

 

 

 

 

 

Membina dan membentuk interaksi pelbagai didalam bilik darjah

 

Membina interaksi berkesan didalam bilik darjah

 

Menterjemahkan definisi komunikasi berdasarkan model komunikasi

 

 

 

 

 

Mencadangkan cara-cara mengatasi halangan dan hadangan komunikasi

 

 

 

7 jam

 

 

Minggu 8

 

 

7. Teori dan Proses Pembelajaran

 

7.1    Konsep Pembelajaran

7.2    Teori Pembelajaran

 

- Behavioris

- Kognitif

- Sosial

- Humanistik

- Konstruktiivis

 

7.3    Proses Pembelajaran

 

- Kesediaan Belajar

- Corak Penerimaan

- Anggapan dan Persepsi

- Mengingat dan Melupa

- Pemindahan Pembelajaran

 

7.4    Implikasi Teori dan Proses Pembelajaran dan Pengajaran

 

 

 

 

 

Membandingbezakan teori dan proses pembelajaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghubungkaitkan teori dan proses pembelajaran didalam bilik darjah

 

 

 

 

 

 

7 jam

 

 

Minggu 9

 

 

CUTI SEMESTER

 

Minggu 10

 

 

8. Pengajaran

 

8.1    Konsep Pengajaran

 

8. 2 Model Pengajaran dan Impilkasi Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran

- Ekspositori

- Informasi

- Pemprosesan Maklumat

- Inkuiri

- Projek

 

8,3 Strategi Pengajaran

- Pemusatan Guru

- Pemusatan Murid

- Berasaskan Sumber

- Berasaskan Tugasan

 

8.4    Kaedah Pengajaran

- Integrasi

- Induktif

- Deduktif

- Eklektik

  

 

 

 

 

Menerangkan konsep pembelajaran

 

Membandingbezakan model pengajaran dan implikasnya dalam pengajaran dan pembelajaran

 

 

 

 

 

 

 

Menerangkan strategi-strategi pengajaran

 

 

 

Menyenarikan cirri-ciri kaedah pengajaran

 

 

5 jam

 

 

 

Minggu 11

 

 

8.5    Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bestari

- Direktif

- Kesederhaaan

- Generatif

- Pemerhatian

- Kontekstual

- Metakognitif

- Pembelajaran Luar

- Pembelajaran Futuristik

- Pembelajaran Masteri

- Koperatif/ Koloboratif

 

8.6    Integrasi Kemahiran Generik

- Pembelajaran Luar

- Pembelajaran Futuristik

- Pembelajaran Masteri

          Koperatif / Koloboratif

 

 

8.7    Kaedah dan Teknik Mengajar

- Belajar melalui Bermain

- Peranan

- Gerak-gempur

- Tematik

- Integrasi

- Bercerita

- Pemudahcara

- Perbincangan

- Inkuiri

- Demonstrasi

- Penyelesaian Masaalah (Theory of Constraint [TOC] )

- Pembelajaran Masteri

 

8.8    Faktor menjejaskan pilihan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran

 

 

 

Mengenalpasti pelbagai strategi pengajaran pedagogi bestari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengaplikasikan kemahiran generik: Kemahiran berfikir, kemahiran Teknologi Maklumat-Komuniasi (ICT), kemahiran pemudahcaraaan, kemahiran pembelajaran dan kemahiran mentaksir

 

 

 

 

Menentukan kaedah dan teknik yang sesuai bagi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran

 

Menerangkan cirri-ciri pemudahcaraan: Menyoal, Persampelan, Scaffolding, Arahan. Pengstrukturan kognitif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 jam

 

 

Minggu 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Minggu 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Minggu 15

 

9. Pengujian dan Penilaian

 

9.1 Konsep Pengukuran, Pengujian dan Penilaian

 

- Tujuan Pengujian dan Pengukuran

 

9.2    Ciri-Ciri Ujian

 

9.3    Jenis Pengujian dan Penilaian

 

- Ujian Formatif dan Sumatif

- Ujian Pencapaian dan Ujian Pensil dan Kertas

- Ujian Ketahanan dan Kepantasan

- Ujian Rujukan Norma dan Ujian Rujukan Kriteria

 

  

9.4    Jadual Penentuan Ujian (JPU)

 

- Ciri Utama

- Membina JPU

- Kepentingan JPU

 

9.5    Pembinaan Item

 

- Item Objektif

- Item Subjektif

 

9.6    Peraturan Pemarkahan

 

- Pemarkahan Analitik

- Pemarkahan Holistik

 

 

  

10. Statistik Asas (4 jam)

 

10.1 Geraf, Ogif, Histogram, Serakan, Lengkungan, Kekerapan

 

10.2 Min, Median, Mode

 

10.3 Sisihan Piawai (data tidak kumulatif, data kumulatif)

 

10.4 Skor Piawai : Skor Z dan Skor T

 

10.5 Menginterpretasi Data dan Pelaporan

 

10.6 . Pentaksiran Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) ( 2 jam)

 

10.6.1       Definisi

 

10.6.2       Prinsip

 

10.6.3       Tujuan

 

10.6.4       Kaedah Menjalankan PKSR

 

10.6.5       Pentaksiran Alternatif

Portfolio

Pembentangan/Amali

Pemerhatian

 

 

   

11. Pendidikan Pemulihan, Pengayaan dan Inklusif

 

11.1 Pendidikan Pemulihan ( 3 jam)

 

- Konsep, Rasional dan Objektif

- Masalah Pembelajaran

- Penyebab Masalah Pembelajaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.2 Pendidikan Pengayaan

 

- Konsep, Rasional dan Objektif Program Pengayaan

- Jenis Aktiviti Pengayaan Kaedah menjalankan aktiviti pengayaan

 

 

 

 

11.3 Pendidikan Inklusif

 

- Konsep Pendidikan Inklusif

- Kanak-Kanak Keperluan Khas

- Peranan Guru dan Guru Sumber

 

 

 

 

 

 

 

  

12. Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan

 

12.1 Konsep Asas Falsafah Pendidikan

- Falsafah

- Pendidikan

 

12.2 Falsafah Pendidikan Barat

- Falsafah Tradisional 

(Perennialsisme, Essentialisme)

- Falsafah Moden (Progresivism,

Rekonstrukctivism)

 

12.3 Falsafah Pendidikan Islam

 

12.4 Falsafah Pendidikan Negara (FPK)

 

12.5 Falsafah Pendidikan Guru (FPG)

- Matlamat FPG

- Model Konsepsual Pendidikan Guru

- Nilai Profesional Guru

 

12.6 Implikasi FPK dan FPG kepada Guru sebagai Pendidik

 

 

 

 

  

Menerangkan matlamat dan fungsi penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran

 

 

 

 

 

Mengenalpasti ciri-ciri ujian

 

Membandingbezakan jenis ujian dan penilaian

 

 

 

 

 

 

Membina JPU

 

 

 

Menerang dan membincangkan langkah-langkah pembinaan ujian

 

Kepentingan JPU dalam pembinaan item

 

Menentukan kualiti item ujian

 

Membandingbezakan ujian objektif dan subjektif

 

Mengaplikasikan pemarkahan analitik dan holistik

 

 

 

  

Memahirkan pemindahan skor dalam bentuk geraf: histogram, polgon dan ogif

 

Mengunakan rumusan statistik untuk menterjemahkan skor bagi tujuan pelaporan

 

 

Menganalisa dan menterjemahkan data untuk penulisan pelaporan

 

 

 

 

 

 

Mengunakan pelbagai jenis pentaksiran auntentik dan kesahan bagi penilaian pencapaian murid

 

Menerangkan jens dan cirri portfolio

 

Pengunaan portfolio sebagai pentaksiran alternatif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Menerangkan konsep, rasional dan objektif pendidikan pemulihan

 

Mengenalpasti faktor yang menyebabkan masalah dalam pembelajaran

 

Mengenalpasti jenis-jenis masalah pembelajaran (3 M)

 

 

Memahirkan cara mengenalpasti masalah pembelajaran

- Membina inventori

- Pemerhatian

- Memahami rekod pelaporan

- Membina Ujian Pensil dan Kertas

- Merancang latihan harian

- Menjalankan sesi soal jawab dan kuiz

 

Menerangkan kepentingan dan langkah merancang dan menjalankan pendidikan pemulihan

 

Memahirkan cara menjalankan pendidikan pemulihan

 

Mendapatkan kemahiran penyediaan bahan dan sumber pendidikan pemulihan

 

 

Menerangkan konsep, rasional dan objektif pendidikan pengayaan

 

Mengenalpasti pelbagai jenis aktiviti pengayaan

- Menulis

- Membaca

- Mengira

 

 

 

Menunjukkan perbezaan konsep diantara pendidikan inklusif dan pendidikan khas

 

Mengenalpasti ciri-ciri murid berkeperluan khas

-    kurang keupayaan mental

-    kurang keupayaan belajar

-    tingkahlaku bermasaalah

-    masalah komunikasi dan pendengaran

- masalah penglihatan

- spastik

- pintar

 

Peranan guru dan guru sumber dalam menjalankan pendidikan inklusif

 

 

Menerangkan hubungkait konsep asas falsafah dan pendidikan dalam FPK

 

 

Membandingbezakan falsafah pendidikan barat dan Islam

 

 

 

 

 

Menerangkan faktor yang mempengaruhi pembangunan FPK

 

Menghuraikan elemen dalam FPK

 

 

 

Menerangkan Falsafah Pendidikan berdasarkan matlamat Model Konsepsual Pendidikan Guru

 

 

 

 

 

7 jam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 jam

 

 Minggu 16

 

Ulangkaji

 

 Minggu 17 hingga

Minggu 21

 

Cuti Semester

 

 

 

      Disediakan oleh, Disahkan oleh,

 

     . ..........

Azizi Ahmad                        Puan Halimatun Binti Mohd Yusof

    Tarikh: 25 Disember 2010  Tarikh : 3 Januari 2011

  Cop :

 

 

 

 

 

 

Dibina pada Dis 24, 2010 dan dikemaskini pada December 25, 2010 oleh Pengendali@2006